Schoolraad

De vertegenwoordigers van de eerste 3 geledingen worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoƶpteerd door de leden van de schoolraad uit de eerste 3 geledingen.

Een lid dat niet langer deel uit maakt van zijn geleding moet ook zijn mandaat in de schoolraad opgeven, zoals een ouder die geen kinderen meer op school heeft, of een leerling die de school verlaat, of een leerkracht die met pensioen gaat.

Een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap kan niet gecoƶpteerd worden als hij of zij ook in aanmerking komt in een van de 3 andere geledingen: zo kan een ouder van een kind op de betrokken school of een leerkracht die in de school lesgeeft geen deel uitmaken van de schoolraad als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap.

Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen kunnen de leden ook andere betrokkenen van de school op systematische of ad-hocbasis uitnodigen op de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. In de praktijk betreft het dan vaak de directeur van de school, of iemand van het begeleidend CLB.

Normaliter heeft elke geleding een gelijk aantal leden in de schoolraad. De voorzitter wordt gekozen onder de leden.

Taken en werking

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema’s, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten: Vaak zijn de adviezen die de schoolraad formuleert publiek toegankelijk (ad valvas, via de schoolwebsite).

bron: wikipedia